ข่าวประชาสัมพันธ์ » รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณอยุธยา (องคมนตรี) มาเป็นประธานพิธีมงคลสมรส ฯ

รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณอยุธยา (องคมนตรี) มาเป็นประธานพิธีมงคลสมรส ฯ

26 มกราคม 2019
427   0

เมื่อวันก่อนได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิรายุ  อิศรางกูร ณอยุธยา (องคมนตรี) มาเป็นประธานพิธีมงคลสมรส  นายชิษณุพันธ์ หิรัญรักษ์ และ นางสาวเนตรดาว พังสะอาด โดยได้รับเกียรติคุณวิญญู วศินธนสาร กรรมบริหารมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ,รศ.ดร.วรรณวิไล  กันเพ็ชร์ ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์พลังจักรวาล พลังจิตทิพย์ ,ศาสตราจารย์ ดร.เอนก  หิรัญรักษ์ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนฯ และ ดร.จารวี  หิรัญรักษ์ กรรมการมูลนิธิร่มเกล้า  ฯและ ประธานบริหารศูนย์พลังจักรวาล ,คุณจารุวรรณ  เวชตระกูล รองประธานศูนย์พลังจักรวาล พลังจิตทิพย์ คุณพเยาว์  วงษ์มงคล ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ,คุณสุพัฒน์โชค  ศรีสว่าง